TinMEG studie om tinnitus


________________________________________________________

TinMEG studie om tinnitus 


TinMEG syftar att utveckla och utvärdera en objektiv metod för att detektera och bedöma tinnitus. Studien använder olika typer av ljudstimuli för att undersöka hur resultat från personer med eller utan tinnitus skiljer sig åt.

 

Tinnitus är en fantomupplevelse av ljud och upplevs ofta som ett pipande eller susande utan att det finns någon faktiskt yttre ljudkälla. Tinnitus är ofta kopplat till hörselnedsättning men för många spelar även faktorer som stress eller trötthet in. Tidigare var många teorier kring tinnitus uppkomst inriktade på att tinnitus genereras i örat, till exempel genom att örats sinnesceller fastnat i ”aktivt” läge. Modern forskning har dock funnit allt mer bevis för att tinnitus genereras centralt, i hjärnan. Det finns olika teorier om hur tinnitus uppstår men de flesta har gemensamt att tinnitus uppstår när hjärnan försöker kompensera för en perifer skada, men det är fortfarande oklart exakt vilka mekanismer som är inblandade.

 

I dagsläget finns ingen objektiv mätmetod för tinnitus vilket gör det mycket svårt att utveckla och utvärdera nya behandlingar eller läkemedel. En objektiv mätmetod kan erbjuda ett massivt framsteg för hur tinnitus kan studeras och behandlas.

 


Om du är intresserad av att få mer information om TinMEG studien skicka gärna mejl till

niklas.edvall@ki.se

 

TinMEG aims to develop and evaluate an objective method to detect and assess tinnitus. We use different paradigms of sound stimuli to investigate how results from participants with or without tinnitus differ.

 

Tinnitus is a phantom perception of sound and is often experienced as a beeping or whistling without an actual external sound source. Tinnitus is often related to hearing loss but for some people factors like stress and tiredness also have an impact. Previously theories for the cause of tinnitus mainly focused on the ear as the generator of tinnitus, for example by the ear's sensory cells being stuck in “active” mode. However, modern research as found increasing evidence for tinnitus being generated centrally, in the brain. There are different theories on how tinnitus emerges but most have in common that tinnitus arises when the brain is trying to compensate for some peripheral damage. The exact mechanisms involved are still unknown.

 

Currently, there are no objective measurements for tinnitus. This makes it very difficult to reliably develop and evaluate new treatments or drugs. An objective method will offer significant progress for how tinnitus can be studied and treated.


If you are interested in learning more about the TinMEG study, please send a mail to

niklas.edvall@ki.se